Open Data

path: downloads/2. Dokumen Keuangan/DPA SOPD 2017/DPA DISKOMINFO 2017